Computational Visual Media

ISSN 2096-0433 (Print) ISSN 2096-0662 (Online) CN 10-1320/TP

Current Issue

Volume 05 No. 04
05 December 2019

Taishi Ono, Hiroyuki Kubo, Kenichiro Tanaka, Takuya Funatomi, Yasuhiro Mukaigawa

2019, 05(04): 325-336.   doi:10.1007/s41095-019-0150-3
Abstract ( 25 HTML ( 6   PDF(23208KB) ( 16 )   Save

Weijie Xi, Xuejin Chen

2019, 05(04): 337-345.   doi:10.1007/s41095-019-0159-7
Abstract ( 5 HTML ( 1   PDF(11394KB) ( 132 )   Save

Taye Girma Debelee, Friedhelm Schwenker, Samuel Rahimeto, Dereje Yohannes

2019, 05(04): 347-361.   doi:10.1007/s41095-019-0151-2
Abstract ( 26 HTML ( 0   PDF(13536KB) ( 8 )   Save

Ruotong Li, Weixin Si, Xiangyun Liao, Qiong Wang, Reinhard Klein, Pheng-Ann Heng

2019, 05(04): 363-374.   doi:10.1007/s41095-019-0156-x
Abstract ( 11 HTML ( 0   PDF(14522KB) ( 3 )   Save

Yaohua Pan, Zhibin Niu, Jing Wu, Jiawan Zhang

2019, 05(04): 375-390.   doi:10.1007/s41095-019-0157-9
Abstract ( 5 HTML ( 0   PDF(14457KB) ( 3 )   Save

Shuai Liu, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Ruixia Song

2019, 05(04): 391-401.   doi:10.1007/s41095-019-0158-8
Abstract ( 13 HTML ( 0   PDF(17705KB) ( 9 )   Save

Ruochen Fan, Xuanrun Wang, Qibin Hou, Hanchao Liu, Tai-Jiang Mu

2019, 05(04): 417-428.   doi:10.1007/s41095-019-0152-1
Abstract ( 11 HTML ( 0   PDF(10147KB) ( 5 )   Save
Featured Articles
Most Read Articles