Computational Visual Media

ISSN 2096-0433 (Print) ISSN 2096-0662 (Online) CN 10-1320/TP

Current Issue

Volume 6 No. 4
05 December 2020

Hiba Ramadan,Chaymae Lachqar,Hamid Tairi

2020, 6(4): 355-384.   doi:10.1007/s41095-020-0177-5
Abstract ( 52 HTML ( 0   PDF(719KB) ( 40 )   Save

Or Patashnik,Min Lu,Amit H. Bermano,Daniel Cohen-Or

2020, 6(4): 385-400.   doi:10.1007/s41095-020-0197-1
Abstract ( 16 HTML ( 1   PDF(903KB) ( 12 )   Save

Xuanpeng Li,Lifeng Zhu,Qifan Xue,Dong Wang,Yongjie Jessica Zhang

2020, 6(4): 401-415.   doi:10.1007/s41095-020-0190-8
Abstract ( 25 HTML ( 0   PDF(1079KB) ( 12 )   Save

Fan Zhang,Jinjiang Li,Peiqiang Liu,Hui Fan

2020, 6(4): 417-430.   doi:10.1007/s41095-020-0186-4
Abstract ( 17 HTML ( 0   PDF(657KB) ( 14 )   Save

Xiaolong Yang,Xiaohong Jia

2020, 6(4): 431-443.   doi:10.1007/s41095-020-0192-6
Abstract ( 19 HTML ( 0   PDF(1009KB) ( 13 )   Save

Naoto Ishikawa,Yoshinori Dobashi

2020, 6(4): 445-454.   doi:10.1007/s41095-020-0198-0
Abstract ( 7 HTML ( 0   PDF(698KB) ( 9 )   Save

Dejun Zhang,Linchao He,Mengting Luo,Zhanya Xu,Fazhi He

2020, 6(4): 455-466.   doi:10.1007/s41095-020-0185-5
Abstract ( 15 HTML ( 0   PDF(1107KB) ( 8 )   Save

Xinxin Liu,Yunfeng Zhang,Fangxun Bao,Kai Shao,Ziyi Sun,Caiming Zhang

2020, 6(4): 467-476.   doi:10.1007/s41095-020-0181-9
Abstract ( 22 HTML ( 0   PDF(707KB) ( 18 )   Save

Ding-Nan Zou,Song-Hai Zhang,Tai-Jiang Mu,Min Zhang

2020, 6(4): 477-487.   doi:10.1007/s41095-020-0184-6
Abstract ( 32 HTML ( 0   PDF(957KB) ( 15 )   Save
Featured Articles
Most Read Articles